اطباخ

اطباخ

English-Ottoman Turkish language اطباخ


اطباخ - ittibah

اطباخ means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطباخ. اطباخ attoman turkish I mean, اطباخ What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطباخ, Ottoman Turkish English Dictionary

ittibah ~ اطباخ

Ottoman Turkish

Top