اطراب

اطراب

English-Ottoman Turkish language اطراب


اطراب - atrab

اطراب - itrab

اطراب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطراب. اطراب attoman turkish I mean, اطراب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطراب, Ottoman Turkish English Dictionary

atrab ~ اطراب
itrab ~ اطراب

Ottoman Turkish

Top