اطبقه

اطبقه

English-Ottoman Turkish language اطبقه


اطبقه - atbika

اطبقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطبقه. اطبقه attoman turkish I mean, اطبقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطبقه, Ottoman Turkish English Dictionary

atbika ~ اطبقه

Ottoman Turkish

Top