اطراف

اطراف

English-Ottoman Turkish language اطراف


اطراف - atraf

اطراف - itraf

اطراف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطراف. اطراف attoman turkish I mean, اطراف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطراف, Ottoman Turkish English Dictionary

atraf ~ اطراف
itraf ~ اطراف

Ottoman Turkish

Top