اطایب

اطایب

English-Ottoman Turkish language اطایب


اطایب - atayib

اطایب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطایب. اطایب attoman turkish I mean, اطایب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطایب, Ottoman Turkish English Dictionary

atayib ~ اطایب

Ottoman Turkish

Top