اطافه

اطافه

English-Ottoman Turkish language اطافه


اطافه - itafe

اطافه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطافه. اطافه attoman turkish I mean, اطافه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطافه, Ottoman Turkish English Dictionary

itafe ~ اطافه

Ottoman Turkish

Top