اضهاد

اضهاد

English-Ottoman Turkish language اضهاد


اضهاد - izhat

اضهاد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اضهاد. اضهاد attoman turkish I mean, اضهاد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اضهاد, Ottoman Turkish English Dictionary

izhat ~ عزهات
izhat ~ اضهاد

Ottoman Turkish

Top