اطاره

اطاره

English-Ottoman Turkish language اطاره


اطاره - itare

اطاره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاره. اطاره attoman turkish I mean, اطاره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاره, Ottoman Turkish English Dictionary

itare ~ اطاره

Ottoman Turkish

Top