اطاله

اطاله

English-Ottoman Turkish language اطاله


اطاله - itale

اطاله means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاله. اطاله attoman turkish I mean, اطاله What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاله, Ottoman Turkish English Dictionary

itale ~ اطاله

Ottoman Turkish

Top