اضها

اضها

English-Ottoman Turkish language اضها


اضها - azha

اضها means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اضها. اضها attoman turkish I mean, اضها What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اضها, Ottoman Turkish English Dictionary

azha ~ اضحی
azha ~ اضها

Ottoman Turkish

Top