اطاعت

اطاعت

English-Ottoman Turkish language اطاعت


اطاعت - itaat

اطاعت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاعت. اطاعت attoman turkish I mean, اطاعت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاعت, Ottoman Turkish English Dictionary

itaat ~ اطاعت

Ottoman Turkish

Top