اطاول

اطاول

English-Ottoman Turkish language اطاول


اطاول - atavil

اطاول means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاول. اطاول attoman turkish I mean, اطاول What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاول, Ottoman Turkish English Dictionary

atavil ~ اطاول

Ottoman Turkish

Top