اطانه

اطانه

English-Ottoman Turkish language اطانه


اطانه - itane

اطانه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطانه. اطانه attoman turkish I mean, اطانه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطانه, Ottoman Turkish English Dictionary

itane ~ اطانه

Ottoman Turkish

Top