اطرار

اطرار

English-Ottoman Turkish language اطرار


اطرار - atrar

اطرار - itrar

اطرار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطرار. اطرار attoman turkish I mean, اطرار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطرار, Ottoman Turkish English Dictionary

atrar ~ اطرار
itrar ~ اطرار

Ottoman Turkish

Top