اطرقه

اطرقه

English-Ottoman Turkish language اطرقه


اطرقه - atrika

اطرقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطرقه. اطرقه attoman turkish I mean, اطرقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطرقه, Ottoman Turkish English Dictionary

atrika ~ اطرقه

Ottoman Turkish

Top