اطرام

اطرام

English-Ottoman Turkish language اطرام


اطرام - itram

اطرام means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطرام. اطرام attoman turkish I mean, اطرام What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطرام, Ottoman Turkish English Dictionary

itram ~ اطرام

Ottoman Turkish

Top