اطباق

اطباق

English-Ottoman Turkish language اطباق


اطباق - atbak

اطباق - itbak

اطباق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطباق. اطباق attoman turkish I mean, اطباق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطباق, Ottoman Turkish English Dictionary

atbak ~ اطباق
itbak ~ اطباق

Ottoman Turkish

Top