اطانیب

اطانیب

English-Ottoman Turkish language اطانیب


اطانیب - atanib

اطانیب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطانیب. اطانیب attoman turkish I mean, اطانیب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطانیب, Ottoman Turkish English Dictionary

atanib ~ اطانیب

Ottoman Turkish

Top