اطراد

اطراد

English-Ottoman Turkish language اطراد


اطراد - itrad

اطراد - ittirad

اطراد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطراد. اطراد attoman turkish I mean, اطراد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطراد, Ottoman Turkish English Dictionary

itrad ~ اطراد
ittirad ~ اطراد

Ottoman Turkish

Top