اطعمه

اطعمه

English-Ottoman Turkish language اطعمه


اطعمه - at'ıme

اطعمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطعمه. اطعمه attoman turkish I mean, اطعمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطعمه, Ottoman Turkish English Dictionary

at'ıme ~ اطعمه

Ottoman Turkish

Top