اطلسی

اطلسی

English-Ottoman Turkish language اطلسی


اطلسی - atlası

اطلسی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطلسی. اطلسی attoman turkish I mean, اطلسی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطلسی, Ottoman Turkish English Dictionary

atlası ~ اطلسی

Ottoman Turkish

Top