اطنابه

اطنابه

English-Ottoman Turkish language اطنابه


اطنابه - itnabe

اطنابه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطنابه. اطنابه attoman turkish I mean, اطنابه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطنابه, Ottoman Turkish English Dictionary

itnabe ~ اطنابه

Ottoman Turkish

Top