اطماع

اطماع

English-Ottoman Turkish language اطماع


اطماع - atma

اطماع - itma

اطماع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطماع. اطماع attoman turkish I mean, اطماع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطماع, Ottoman Turkish English Dictionary

atma ~ اطماع
itma ~ اطماع

Ottoman Turkish

Top