اطليه

اطليه

English-Ottoman Turkish language اطليه


اطليه - adliye

اطليه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطليه. اطليه attoman turkish I mean, اطليه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطليه, Ottoman Turkish English Dictionary

adliye ~ عدليه
adliye ~ اطليه

Ottoman Turkish

Top