اطناب

اطناب

English-Ottoman Turkish language اطناب


اطناب - atnab

اطناب - itnab

اطناب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطناب. اطناب attoman turkish I mean, اطناب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطناب, Ottoman Turkish English Dictionary

atnab ~ اطناب
itnab ~ اطناب

Ottoman Turkish

Top