اطناف

اطناف

English-Ottoman Turkish language اطناف


اطناف - atnaf

اطناف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطناف. اطناف attoman turkish I mean, اطناف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطناف, Ottoman Turkish English Dictionary

atnaf ~ اطناف

Ottoman Turkish

Top