اطوار

اطوار

English-Ottoman Turkish language اطوار


اطوار - atvar

اطوار - atvar

اطوار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطوار. اطوار attoman turkish I mean, اطوار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطوار, Ottoman Turkish English Dictionary

atvar ~ اطوار

Ottoman Turkish

Top