اطمار

اطمار

English-Ottoman Turkish language اطمار


اطمار - atmar

اطمار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطمار. اطمار attoman turkish I mean, اطمار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطمار, Ottoman Turkish English Dictionary

atmar ~ اطمار

Ottoman Turkish

Top