اطفار

اطفار

English-Ottoman Turkish language اطفار


اطفار - itfar

اطفار - ittifar

اطفار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطفار. اطفار attoman turkish I mean, اطفار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطفار, Ottoman Turkish English Dictionary

itfar ~ اطفار
ittifar ~ اطفار

Ottoman Turkish

Top