اطراق

اطراق

English-Ottoman Turkish language اطراق


اطراق - atrak

اطراق - atrak

اطراق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطراق. اطراق attoman turkish I mean, اطراق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطراق, Ottoman Turkish English Dictionary

atrak ~ اطراق

Ottoman Turkish

Top