اطره

اطره

English-Ottoman Turkish language اطره


اطره - utre

اطره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطره. اطره attoman turkish I mean, اطره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطره, Ottoman Turkish English Dictionary

utre ~ اطره

Ottoman Turkish

Top