اطراس

اطراس

English-Ottoman Turkish language اطراس


اطراس - atras

اطراس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطراس. اطراس attoman turkish I mean, اطراس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطراس, Ottoman Turkish English Dictionary

atras ~ اطراس

Ottoman Turkish

Top