اطعام

اطعام

English-Ottoman Turkish language اطعام


اطعام - it'am

اطعام means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطعام. اطعام attoman turkish I mean, اطعام What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطعام, Ottoman Turkish English Dictionary

it'am ~ اطعام

Ottoman Turkish

Top