اطرا

اطرا

English-Ottoman Turkish language اطرا


اطرا - itra

اطرا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطرا. اطرا attoman turkish I mean, اطرا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطرا, Ottoman Turkish English Dictionary

itra ~ اتراع
itra ~ اطرا

Ottoman Turkish

Top