اطاقلق

اطاقلق

English-Ottoman Turkish language اطاقلق


اطاقلق - ataklık

اطاقلق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاقلق. اطاقلق attoman turkish I mean, اطاقلق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاقلق, Ottoman Turkish English Dictionary

ataklık ~ اطاقلق

Ottoman Turkish

Top