اطاقه

اطاقه

English-Ottoman Turkish language اطاقه


اطاقه - itaka

اطاقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاقه. اطاقه attoman turkish I mean, اطاقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاقه, Ottoman Turkish English Dictionary

itaka ~ اطاقه

Ottoman Turkish

Top