اطاعتسز

اطاعتسز

English-Ottoman Turkish language اطاعتسز


اطاعتسز - itaatsiz

اطاعتسز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاعتسز. اطاعتسز attoman turkish I mean, اطاعتسز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاعتسز, Ottoman Turkish English Dictionary

itaatsiz ~ اطاعتسز

Ottoman Turkish

Top