اطاعتلو

اطاعتلو

English-Ottoman Turkish language اطاعتلو


اطاعتلو - itaatli

اطاعتلو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطاعتلو. اطاعتلو attoman turkish I mean, اطاعتلو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطاعتلو, Ottoman Turkish English Dictionary

itaatli ~ اطاعتلو

Ottoman Turkish

Top