آطاق

آطاق

English-Ottoman Turkish language آطاق


آطاق - atak

آطاق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آطاق. آطاق attoman turkish I mean, آطاق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آطاق, Ottoman Turkish English Dictionary

atak ~ عتاق
atak ~ آطاق

Ottoman Turkish

Top