اطبا

اطبا

English-Ottoman Turkish language اطبا


اطبا - atba

اطبا - atıbba

اطبا - ittiba

اطبا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطبا. اطبا attoman turkish I mean, اطبا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطبا, Ottoman Turkish English Dictionary

ittiba ~ اتباع
ittiba ~ اطبا
atba ~ اطبا
atba ~ اطباع
atba ~ اطبع
atıbba ~ اطبا

Ottoman Turkish

Top