اطابت

اطابت

English-Ottoman Turkish language اطابت


اطابت - itabet

اطابت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطابت. اطابت attoman turkish I mean, اطابت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطابت, Ottoman Turkish English Dictionary

itabet ~ اطابت

Ottoman Turkish

Top