اضغان

اضغان

English-Ottoman Turkish language اضغان


اضغان - azgan

اضغان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اضغان. اضغان attoman turkish I mean, اضغان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اضغان, Ottoman Turkish English Dictionary

azgan ~ اضغان

Ottoman Turkish

Top