اضرار

اضرار

English-Ottoman Turkish language اضرار


اضرار - azrar

اضرار - izrar

اضرار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اضرار. اضرار attoman turkish I mean, اضرار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اضرار, Ottoman Turkish English Dictionary

azrar ~ اضرار
izrar ~ اضرار

Ottoman Turkish

Top