اضطرار

اضطرار

English-Ottoman Turkish language اضطرار


اضطرار - izdirar

اضطرار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اضطرار. اضطرار attoman turkish I mean, اضطرار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اضطرار, Ottoman Turkish English Dictionary

izdirar ~ اضطرار

Ottoman Turkish

Top