اضطمام

اضطمام

English-Ottoman Turkish language اضطمام


اضطمام - izdimam

اضطمام means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اضطمام. اضطمام attoman turkish I mean, اضطمام What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اضطمام, Ottoman Turkish English Dictionary

izdimam ~ ازدمام
izdimam ~ اضطمام

Ottoman Turkish

Top