اضرام

اضرام

English-Ottoman Turkish language اضرام


اضرام - izram

اضرام means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اضرام. اضرام attoman turkish I mean, اضرام What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اضرام, Ottoman Turkish English Dictionary

izram ~ اضرام

Ottoman Turkish

Top