اطسمه

اطسمه

English-Ottoman Turkish language اطسمه


اطسمه - utsumme

اطسمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطسمه. اطسمه attoman turkish I mean, اطسمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطسمه, Ottoman Turkish English Dictionary

utsumme ~ اطسمه

Ottoman Turkish

Top