اطواد

اطواد

English-Ottoman Turkish language اطواد


اطواد - atvad

اطواد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اطواد. اطواد attoman turkish I mean, اطواد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اطواد, Ottoman Turkish English Dictionary

atvad ~ اطواد

Ottoman Turkish

Top