خاقانی

خاقانی

English-Ottoman Turkish language خاقانی


خاقانی - hakani

خاقانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاقانی. خاقانی attoman turkish I mean, خاقانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاقانی, Ottoman Turkish English Dictionary

hakani ~ خاقانی

Ottoman Turkish

Top