خاكشی

خاكشی

English-Ottoman Turkish language خاكشی


خاكشی - hakşi

خاكشی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكشی. خاكشی attoman turkish I mean, خاكشی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكشی, Ottoman Turkish English Dictionary

hakşi ~ خاكشی

Ottoman Turkish

Top